|  АГТИС - NGO in special consultative status with the ECOSOC of the UN

Ново

    

Позначајни настани и перформанси на АГТИС во 2017 година

Проект „Чекајќи го новиот диктатор“

Теренска кампања со делење брошури„Трикови во предизборна кампања“