|  АГТИС - NGO in special consultative status with the ECOSOC of the UN

Детски болести на демократијата

Донатор: National Endowment for Democracy - NED

Времетраење на проектот:  Април 2018 - Јануари 2019

Општ преглед на логичка врска  (вертикална логика на проектот)

Цел на проектот: Да ја зголеми одговорноста, транспарентноста и реформската насока на владата и локалните самоуправи, напоредно со зајакнување на општите знаења за реформите, нивните причини, актери и „мерење“ на  политичката волја.

Преку: Подобрување на реформските процеси, низ нивна мерливост и проценка

Методологија за постигнување на целта: подигање на јавната, експертската и лидерската свест за „Детските болести на демократијата“ и нивно препознавање, што ќе делува на нивото на јавно знаење

Логичен след: Подобрено јавно знаење – Намален простор за политичка манипулација – Зголемен притисок за реформи - Адресирање на неуспесите во реформите – Подобри реформи.

Медиски активности (ТВ емисии и панели, написи, социјални медиуми, анкета за познавање на реформите) за повишување на фронтот на јавни актери, кои можат да ги објаснат и насочат реформите, со поранешни високи функционери и лидери на експертско мислење и со презентација на научени лекции од минатите реформи, кои сега не треба да се повторат.

Резултати: Демистификација на политичка волја и намалување на просторот за „криење“ на опортунистичките политички и криминални причини за лошите резултати, под наметката на  грижата за нацијата и „странскиот фактор“.