|  АГТИС - NGO in special consultative status with the ECOSOC of the UN

Повеќе од лист хартија

Повеќе од лист Хартија

Проект „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиските средства“