|  АГТИС - NGO in special consultative status with the ECOSOC of the UN

Да се видам со твоите очи

Донатор: ЕИЖ

Времетраење - 01.12.2016 – 01.08.2017

Проектот има за цел да придонесе за поголемо вклучување на младите жени во процесите на одлучување на локално ниво, преку зголемување на јавната сензитивност на локалните заедници за родовите прашања и подигање на свесноста за посебните човекови права на жените. Ова ќе се постигне преку едукација на девојки од средните училишта, кои  директно ќе работат за постигнување на овие цели, со што ќе станат "информаторки на  заедницата" за родови права, фасилитаторки и модераторки за родово чувствителни иницијативи . Тие ќе бидат обучени со „Peer Learning Pals“ и „Community reporting” со кој би пласирале документи - извештаи за родовите прашања во јавноста.

ТВ Канал Визија Прилог - Известување на заедницата 14.06.2017

Проектни видеа:

Перформанса автобус

Иницијално видео - краток филм

Тренинг и настан за доделување дипломи 13.06.2017

 

 

МРТ 1 - Прилог млади

Повик за учество во проектот - лифлети

Обуки:

Обука: 25.04.2017

  

  

Обука: 24.03.2017 – 26.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

Обука: 11.04.2017

Известување на заедницата:

Видео - анкета:

Медиуми:

Претставување на проектот

10без10 - АГТИС го имлементира проектот „Да се видам со твоите очи“ - 07.01.2017