Дебатно против „медиска“ неписменост

Новости Тековни

Донатор: Европска комисија
Времетраење на проект: 01.11.2019 – 30.04.2020
Имплементација: АГТИС
Медиумски партнер: Радио „Пела“
Географска област на проектот: општини: Прилеп, Долнени, Кривогаштани.
Цел на проектот: Демистификација на медиумските манипулации, едукација и развој на дискусионен процес за критичко мислење и демократски вредности преку методот Известување на заедницата.

Проектна визуализација: