Преземи чекор

Новости Проекти Тековни

АГТИС, во период од 01-09-2019 до 31-08-2021 година,  како партнерска организација, ќе го имплементира  проектот „Преземи чекор“  Еразмус +, K 2 Стратешко партнерство за стручно образование.

Референтен број на проектот: 2019-1-UK01-KA202-061906

Стратешкото партнерство го сочинуваат:

  • AГТИС, Република Северна Македонија;
  • Diversity Living Services, Англија;
  • Mobilizing Expertise AB , Шведска;
  • NGO Ritineitis, Латвија;
  • Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca, Италија.

Основната цел на проектот е да се промовира едукација на социјално исклучените млади од областа на претприемништвото.

За да се постигне целта на проектот, еден од најважните резултати од двегодишната соработка помеѓу партнерите во проектот ќе биде збир на специјално скроени дигитални едукативни материјали; информативни и практични работилници за да им се помогне на младите луѓе да ја разберат суштината на претприемништвото; транснационални средби за споделување искуства и јакнење на стратешко партнертство; мултипликативни настани за промоција на онлајн пакет тренинг за социјално претприемништво.

За повеќе информации, посетете ја официјалната страница на проектот – https://www.taketheleapproject.org.uk/.

ПРОМО ВИДЕО

ЛИФЛЕТ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СРЕДБИ

Првата транснационална средба на партнерите се одржа од 03.12.19-05.12.19 во Лондон.

ФОКУС ГРУПИ

АГТИС организираше неколку фокус групи за да се направи увид и да се соберат информации на тема „претприемништво“ на локално ниво меѓу сегментираните групи за моменталната состојба за бариерите/можностите за претприемништво на социјално исклучената младина (СИМ).

Целта на фокус групите беше да се добијат релевантни информации и увид во моменталната состојба на целната група за претприемништво; да се откријат различностите во размислувањето, чувството и позадината на различните групи за претприемништво; да се добијат предлози за решавање на проблемите со кои се соочуваат СИМ; и конечно да се добијат предлози за дизајнот и содржината на Intelectual Output – Интелектуален производ,  Онлајн интернет пакет за претприемништво за СИМ.

Во тој контекст, беа одржани две фокусни групи со учениците и наставниците од стручното училиште СОУ „Ристе Ристески – Ричко“ во Прилеп, Република Северна Македонија; и една фокус група со претставници на невладиниот сектор, младински работници, волонтери и деловни консултанти.

Резиме од фокус групите беше испратено до партнерите во проектот и ќе допринесе во истражувањето и изработката на интернет пакетот.

Старт ап прирачник – БИЗНИС КАКО НАЧИН НА ЖИВОТ https://drive.google.com/file/d/1CD8GKAToqdB4de0_rgikIyPK3-Ix0oCY/view

БИЛТЕНИ

Прв билтен

Втор билтен

Трет билтен