Родово сензитивна агенда преку Отворена ТВ

Тековни

Донатор: ЕИЖ
Времетраење на проект: 01.02.2019 – 01.05.2020
Имплементација: АГТИС
Географска област на проектот: Пелагониски плански регион (ППР), општини: Прилеп, Битола, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Новаци, Могила, Демир Хисар, Ресен и ОТВ мрежа.
Проектот ќе развие процес на дискусија за јавните инструменти на стандардизирани суеверија за жените, религијата, етносот и малцинскиот статус и медиумска дисеминација на родово сензитивна агенда насочена против ограничувањето на правата на жените во ППР. Ова ќе се постигне преку обука на постоечка мултиетничка мрежа на ОТВ новинари, кои ќе се залагаат за јавни родови права и редовни ТВ-емитувања за таа цел, кои ќе се емитуваат на неколку социјални медиуми. Мрежата исто така ќе ги покрие тековните настани поврзани со кршење на женските права, ќе претставува општа родова агенда и ќе открие локални лидерки на мислење.

Медиски производи

МИЦ: Анкета за родово сензитивни прашања

АГТИС: ФОТО: Родова еднаквост во политиката во нашата земја. 4 министерки наспроти 18 министри

АГТИС: Жени кои предизвикуваат промени

МИЦ: Жената денес

АГТИС: АГТИС започна со спроведување на проект