Родово сензитивна агенда преку Отворена ТВ

Имплементирани

Донатор: ЕИЖ
Времетраење на проект: 01.02.2019 – 01.05.2020
Имплементација: АГТИС
Географска област на проектот: Пелагониски плански регион (ППР), општини: Прилеп, Битола, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Новаци, Могила, Демир Хисар, Ресен и ОТВ мрежа.
Проектот ќе развие дискусионен процес за јавната инструментализација на стандардизирани празноверија  за жените, верата, етносот и малцинскиот статус, како и медиско ширење на родово  сензитивна агенда насочена против ограничувањето на женските права во Пелагонискиот Плански Регион. Ова ќе биде направено преку обука на веќе постоечка мултиетничка мрежа за репортерки/ки на ОТВ, како јавни застапувачи на родовите права и редовна ТВ емисија за таа намена, која ќе биде пренесувана на повеќе социјални медиуми. Мрежата ќе покрива и актуелни настани поврзани со нарушување на женските права и ќе застапува општа родова агенда. Проектот ќе етаблира и локални лидерки на мсилење.

ПРОЕКТНА ВИЗУАЛИЗАЦИЈА

ЕДУКАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ
Како да препознаете што е тоа вест?🤔
Кои сте петте клучни новинарски прашања?🧐
Што е новинар, новинарска одговорност, новинарска внимателност, почитување на приватност?🤭

Ние веруваме дека луѓето што раскажуваат автентични приказни за искуствата што им се важни нудат вреден увид во нивните животи.

Користењето на преносна и џебна технологија за снимање на овие приказни што веројатно не би се слушнале поинаку, и користењето на интернетот за да се споделат овие искуства со другите е токму она што претставува методот Известување за заедницата.

Преглед на клучна законска рамка за родова рамноправност

Уставот на Република Македонија содржи повеќе одредби во однос на основните слободи и права на човекот и граѓанинот.

Во делот на граѓански и политички слободи и права утврдено е дека

„Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба”.

Со вметнувањето на рамноправноста меѓу половите во одредбите на Уставот е искажана политичката волја на највисокото законодавно тело, дека Република Македонија се наоѓа меѓу оние демократски држави кои својот поредок го градат со целосно признавање и промовирање на еднаквите можности меѓу жените и мажите.

Што е важно да знае медиумска писмена личност?

  МЕДИСКИ ПРОИЗВОДИ


АГТИС: Дали шамарот е само физичка болка?
АГТИС: Промоција на втора книга на Билјана Тинтоска
АГТИС: „Поќути си , женско си“ – Звучи познато?
АГТИС: Да не се дозволи повреда на достоинството на жените
АГТИС: Што ако Шекспир беше жена
АГТИС: Прифатете различни модели
5до12: Њу Јорк vs Струга: Девојки – правење избор и донесување одлука
5до12: Трчање на Мон Блан: 171 километар во должина, 10 километри висинска разлика
АГТИС: Охрабрете ги вашите деца да преземат акција
АГТИС: Учество на жени во политика во ЕУ
5до12: Адиловиќ: За девојката да биде „фенси“, не мора да има богат маж
АГТИС: Споделете ја домашната работа и грижа
АГТИС: Родовата еднаквост почнува од дома – Зборувајте за тоа
АГТИС: Колкав процент од жените во руралните заедници во ППР го остваруваат правото на наследство?
АГТИС:
Сензационалистички наслови
АГТИС:
Што е феминизам
АГТИС: 
Учи го детето
5до12: Тешко ѓуле во нежна рака
АГТИС: Пилешка паштета
5дo12: Интервју перформанса: А вие мажена сте, деца имате?
АГТИС: Мене ми треба паметна девојка, а не предмет
АГТИС: За секоја една
AГТИС: Новинарство
AГТИС: Мажите се уште го владеат светот
AГТИС: Петте новинарски прашања
AГТИС: 10 секунди со војвотката
5дo12: Дали доволно се заштитени правата на жените работнички?
AГТИС: Родова рамноправност на „Агенда 2030“
AГТИС: Времеплов на женските права
5до12: Проблемите на жените работнички
АГТИС: Мобилно новинарство
АГТИС: Премости го непремостливото
5до12: Несиме Салиоска: Вложувајте во себе
AГТИС: Известување на заедницата
5до12: Тања Димеска: Жената заслужува подобро место во општеството
AГТИС: Учество на жените во политиката
AГТИС: Сексистички реклами и медиуми
5до12: Непознатата хероина – носителка на промени
AГТИС: Вклучи се сама
AГТИС: Жени кои предизвикуваат промени
5дo12: Тања Димеска: За светот да биде подобро место за сите, треба да биде и за жените
МИЦ: Анкета за родово сензитивни прашања
АГТИС: ФОТО: Родова еднаквост во политиката во нашата земја. 4 министерки наспроти 18 министри
МИЦ: Жената денес
АГТИС: АГТИС започна со спроведување на проект