Спротивен меѓуетнички role play

Имплементирани

Донатор: ЕИЖ

Времетраење – 15.12.2014 – 15.06.2015

Проектот има цел да ја подобри довербата на етничките заедници во општина Долнени, преку градење капацитетите на невладините организации и општинските институции за спречување на меѓуетнички и меѓурелигиски конфликти. Ова ќе се постигне со истовремена обука на локалните здруженија и вработени во јавните општински установи за превенција на конфликти, преку формирање Коалиција на здруженија за соработка, соживот и развој, која ќе влезе во општинската комисија за односи меѓу заедниците и преку јавна кампања за изградба на кредибилитет и доверба на Коалицијата на невладини организации.

Поинаку кажано, проектот цели на развој на капацитет на НВО – ите во Општина Долнени, за да асистираат на општината во искористувањето на приликите, кои ги нуди ИПА – та, но и други фондови, а со тоа, единствено важни стануваат: Развојот, наредокот и подобрувањето на работата на ЛС.

Спот – Бурек

Тв емиси / медиумски натапи

“Спротивен меѓуетнички Role Play” – проект во соработка на АГТИС и Општината Долнени