Отворена канцеларија на градоначалникот

Имплементирани

Донатор: КАРДС
Датум на започнување/завршување: 15.12.2002 – 15.12.2003

Цели на проектот
Развој на процеси на отворање на ЛС кон граѓаните. Структуирано и интересно учество на граѓаните во носењето одлуки на локално ниво. Развој на демократски манири во процесите на планирање и одлучување. Граѓанско учество.

Целна група
Граѓанство на Прилеп, лидери на локални социолошки – мерливи групи (географски и интересен пристап), претставници на сектори (политички, деловен, културен…)

Резултати на проектот
Поттикнато граѓанско учество, поголема партиципацоија на граѓани во процесите на носење одлуки, воспоставени нови стандарди за соработка

Партнер за имплементирање
АГТИС; ЛС Пласница, АЖ ”Логос”, ЗР “Нево друм”

Проектна документација
www.prilep.gov.mk, публикација, лифлети