Уште една НВО? (Двегодишник од работата на АГТИС)

Имплементирани

Донатор: МЦМС
Датум на започнување/завршување: 01.08.2002 – 15.12.2002
Цели на проектот
Јакнење на конкурентската способност на АГТИС, дисеминација на информации за работата на АГТИС, институционално зајакнување

Целна група
Членство на АГТИС, деловни партнери, соработници, консултанти, политика, НВО-и, донатори.

Резултати на проектот
Дисеминирани се информации за работата на АГТИС, претставени се темелните планирани идни насоки на развој на организацијата, зголемена е конкурентската способност на здружението, примени се нови членови, формирани нови сектори.

Проектна документација
Публикација: “Уште една НВО?”