Подобрување на имиџот на нашето училиште

Имплементирани

Донатор: ЕИЖ

Резиме:

Овој проект предвидува мајките во основното училиште “Добре Јованоски” во Прилеп (со посебен акцент на Ромските мајки) да дадат инпут во подобро образование и разбирање помеѓу двете етнички заедниици и подобрување на имиџот на ова училиште. Ова би се постигнало со зголемување на интересот за учество и подобрување на капацитетот на Советот на родители.

Исто така, овој проект има амбиција да ја подобри нарушената родова рамнотежа во тој Совет и процесот на планирање и донесување на одлуки.
Активности: работилници, leaflet кампањи, едукации, обуки и ТВ емисии.

Галерија