Adversaria corutiae (Тетратки за корупција)

Имплементирани

Донатор: ФИООМ
Датум на започнување/завршување: 01.10.2003 – 15.03.2004
Резиме
Проширување на фронтот, методите и актерите за борба со корупцијата преку пласирање на специфични нови канали за сензибилизација на граѓанството за борба со корупцијата и реактуелизирање на прашањата на корупција, како и промовирање на граѓански стил: „Знаеме што правите” преку кампањи за подигање на свесноста за сеприсутноста на коруптивниот дијапазон и реализирањето медиски активности за влијание и промоција на проектните постигнувања отпечатени и во македонско – албанска публикација, нагласени и со карикатуралниот комично саркастичен пристап.
Цели на проектот
Проширување на фронтот, методите и актерите за борба со корупцијата. Поттикнување свесност за сеприсутноста идијапазонот на појавување на корупцијата.
Целна група
НВО – и, донесувачи на одлуки, интелектуална класа, политичари, вклучени во владините антикорупциски кампањи
Активности
Креирање и печатење на публикација, Подготовка на пропаганда и припреми за сензибилизативен материјал,Подготвување на содржини за промоција, Подготвување и модерација и промоција на веб страна, Поттикнување наинтерес кај медиуми, Медиски активности за промоција публикацијата, кампањи за подигање на интересот, Промоцијана книгата, Дистрибуирање и Мерење на Фит бек
Учесници во проектот
Претседател на антикорупциска комисија Јован Трпеноски; Претседател на Форум на Албанска Жена Тетово ЏанеКрешова; Д-р Изет Зекири; Градоначалник на “Кисела Вода” м-р Љупчо Димов
Резултати на проектот
Демистифицирани појави на корупција, предочен дијапазон на корупциски случаи и корупција во маса, жигосани актери,поддржувачи на корупцијата, исмевање на молчењето и стравот од обзнанување на случаи на корупција. Пласирање нанови канали за сензибилизација на граѓанството за борба со корупцијата. Повторна актуелизација на прашањата накорупција.
Промовирање на граѓански стил: „Знаеме што правите”.
Партнер за имплементирање
Форум на албанска жена – Тетово, Младинска културна асоцијација – Прилеп
Проектна документација
Книги на македонски и албански јазик – Adversaria coruptiae, печатени нови македонски банкноти, ресурсна карта за „упатени”, честитки, налепници
ТВ емитувања и рапорти: ТВ- А1, Утринска емисија “ Хоризонт” – во живо, 09.03.2004; МТВ, ТВ рапорт во вести во 16 часот – промоција на брошура, 09.03.2004; ТВ Телма, ТВ рапорт во вести во 17 часот – промоција на брошура, 09.03.2004; . ТВ Ера, ТВ рапорт , 09.03.2004
Печатени медиуми: Нова Македонија бр. 20.132, Промовирана книгата “ Тетратка за корупција “, Духовит жиг на искорумпираното секојдневие, стр.3, 10.03.2004; Вест бр.1105, Тетратка за корупција стр.2, 10.03.2004; Македонија денес бр.1545, Промоција на “тетратка за корупција” Агтис во борба против корупција стр.5, 10.03.2004;

Фото галерија