Сензибилизација во институциите за правата на жените и децата

Имплементирани

Донатор: УНДП
Датум на започнување/завршување: 28.01.2000 – 30.03.2000

Цели на проектот
Придонес кон подобрување на практиките на институциите во однос на жените и децата преку формирање на мрежа за откривање, помош, насочување и профисионална помош на жени и деца- жртви на семејнио насилство и други видови на малтретирање и повреда на нивните човекови права.

Целна група
Вработени во институциите на систмот каде повредите на правата на жените и децата можат лесно да бидат откриени. Корисници: жени и деца жртви на семејно насилство и други видови на маргинализација и повреда на нивните права.

Активности
Анкетни активности; Интервјуа со жртви на полово или генерациска мајоризација; Сензибилизативно едукатицни работилници; Едукатвни сесии за работата на јавниот правобранител; Организациски активности околу обезбедување и оформување на потребните тела за идна работа.

Резултати на проектот
Повишена сензитивност на вработените во јавните институции за проблемите и пристапот до жените и децата – жртви на родова и генерациска маргинализација. Формирана група за откривање и насочување, група за професионална помош, група за помош и бесплатна адвокатска канцеларија за жени и деца.

Учесници во проектот
Д-р Лилјана Мрческа, Д-р Јове Велески, Д-р Љупчо Пецијарески, Д-р Сашо Пирганоски, Д-р Снежана Јакимоска, Д-р Маргарита Дуева Атанасоска, Мирјана Ѓоргиоска, Убавка Сипинкоска, Благица Вескоска, Живко Јакимоски, Моника Талеска, Александар Цветкоски, Невена Крушаровска (претствник на Јавно Правобранителство), Олгица Башеска, Д-р Валентина Пеливаноска, Д-р Лјупчо Ристески, Кирил Пеливаноски, Драгица Дамадулеска, М-р Сонја Јовановска, М-р Паре Зареска, Благица Цветкоска, Снежана Савоска, Д-р Златко Савоски, Слободан Беличански, Барбара Синадиноска, Никола Николоски, Павлина Чочкова, Марјан Николовски, Сонја Адамческа, Дејан Кумпаниоски, Милан Башески, Лидија Нанеска, Виктор Андоновски, Ирена Јакимоска, Влатко Јованоски.

Партнер за имплементирање
Омбуцман, Центар за социјални грижи, Агенција за вработување, Институции за здравство, Школи за основно и средни образование, Адвокатски канцеларии, Основен суд – Прилеп; Министерство за внатрешни работи – Прилеп;…..

Проектна документација
Фото документација, Финален извештај до УНДП и аудио материјали.