Школа за демократија

Имплементирани

Датум на започнување/завршување: 01.02.2003 – 30.01.2004

Цели на проектот
Подигање на демократското ниво на граѓанството и невладините организации преку едукација

Целна група
НВО – и, наставници по предметот граѓанското општество, јавност

Резултати на проектот
Едуцирани три видови тимови за проширување на обуката. Проширување на едукацијата, припремени “Тетратки за демократија” во јузер френдли верзија и напечатени во досега најголем тираж во Македонија (72.000 сетови од по 10 тетратки).

Партнер за имплементирање
Носител: ФИООМ
Голем број НВО – и од Македонија
Улога на АГТИС: Подготвување на ,,Тетратките за демократија” (текстуален дел)

Проектна документација
Сите потребни информации на: Видео материјали, фото материјали, билборди, Тетратки за демократија на неколку јазици…