Сензибилизација во институциите за правата на жените и децата

Донатор: УНДП Датум на започнување/завршување: 28.01.2000 – 30.03.2000 Цели на проектот Придонес кон подобрување на практиките на институциите во однос на жените и децата преку формирање на мрежа за откривање, помош, насочување и профисионална помош на жени и деца- жртви на семејнио насилство и други видови на малтретирање и повреда на нивните човекови права. Целна […]

...

Школа за демократија

Датум на започнување/завршување: 01.02.2003 – 30.01.2004 Цели на проектот Подигање на демократското ниво на граѓанството и невладините организации преку едукација Целна група НВО – и, наставници по предметот граѓанското општество, јавност Резултати на проектот Едуцирани три видови тимови за проширување на обуката. Проширување на едукацијата, припремени “Тетратки за демократија” во јузер френдли верзија и напечатени […]

...

Подобрување на имиџот на нашето училиште

Донатор: ЕИЖ Резиме: Овој проект предвидува мајките во основното училиште “Добре Јованоски” во Прилеп (со посебен акцент на Ромските мајки) да дадат инпут во подобро образование и разбирање помеѓу двете етнички заедниици и подобрување на имиџот на ова училиште. Ова би се постигнало со зголемување на интересот за учество и подобрување на капацитетот на Советот […]

...

Рамковниот договор, со или без него?

Донатор: ФИООМ Датум на започнување/завршување: 10.09.2001- 01.12.2001 Цели на проектот Намалување на инструменталниот потенцијал на Рамковниот договор за политичка манипулација со него. Граѓанизација на Рамковниот Договор како технички акт. Целна група Граѓанство на Прилеп, политички партии, новинари, лидери на мислење. Активности Четири трибини, постер, лифлрт, дописна, е маил кампања, прес конференција, припрема на видео материјал […]

...

Рамковна меѓуетничка “Role Play” школа

Донатор: ФИООМ Датум на започнување/завршување: 20.10.2001- 30.02.2002 Цели на проектот Поттикнување методи на граѓански одговор и изразување на мислења. Јакнење на меѓуетничката соработка преку невладина соработка. Поддршка на Рамковниот Договор низ специфични канали на граѓански одговор. Целна група Невладини организации од Македонија (одбрани), граѓанство, новинари, лидери на мислење. Активности Подготвителни активности за јавен настап (изнајмување […]

...

Отворена канцеларија на градоначалникот

Донатор: КАРДС Датум на започнување/завршување: 15.12.2002 – 15.12.2003 Цели на проектот Развој на процеси на отворање на ЛС кон граѓаните. Структуирано и интересно учество на граѓаните во носењето одлуки на локално ниво. Развој на демократски манири во процесите на планирање и одлучување. Граѓанско учество. Целна група Граѓанство на Прилеп, лидери на локални социолошки – мерливи […]

...

Уште една НВО? (Двегодишник од работата на АГТИС)

Донатор: МЦМС Датум на започнување/завршување: 01.08.2002 – 15.12.2002 Цели на проектот Јакнење на конкурентската способност на АГТИС, дисеминација на информации за работата на АГТИС, институционално зајакнување Целна група Членство на АГТИС, деловни партнери, соработници, консултанти, политика, НВО-и, донатори. Резултати на проектот Дисеминирани се информации за работата на АГТИС, претставени се темелните планирани идни насоки на […]

...

Рецепт за пита од избори

Донатор: ФИООМ Датум на започнување/завршување: 01.06.2002- 10.08.2002 Цели на проектот Поттикнување мотивираност за политичко напредување на жените (импакт во партиските изборни листи) и едукација за политичко и професионално напредување на жените. Целна група Жени – членки на политички партии, жени со амбиции за кариера. Резултати на проектот Поттикната свесност и мотивираност за политичко напредување на […]

...

Сите се исти, дали се?

Донатор: ФИООМ Датум на започнување/завршување:15.08.2002 – 30.09.2002 Цели на проектот Поттикнување мотивираност за гласање. Намалување на влијанието на демотивирачки кампањи (Кампањи: “Странците одлучуваат” и “Сите се исти”) преку десензибилизативни кампањи. Целна група Граѓанство на Прилеп, политички партии, ЦШ на политички партии Активности Анкета за испитување на расположението за гласање и врската со причините за можната […]

...

Излет во градското двориште

Донатор: РЕЦ Датум на започнување/завршување: 01.10.2002 – 27.08.2003 Цели на проектот Придонес кон одржливо решавање на проблемите со загадување на градските излетнички места. Пласирање на методологијата на одржливост преку еко – деловни проекти базирани на концесии за менаџирање со градските излетнички места Целна група ЛС, ЈКП, други локални институции, иматели на земјишта во реоните на […]

...